Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym www.firmaszuta.com.pl (dalej: „Polityka”) została stworzona przez Dorotę Momot prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą PS. Reklama Dorota Momot, Katowicka 80, 43-346 Bielsko-Biała, NIP: 547-21-29-086, REGON: 241800805 z którą Użytkownik może kontaktować się pod adresem biuro@ps-reklama.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony prywatności Państwa danych

1. Zbieranie danych

1) Serwis PS. Reklama Dorota Momot www.firmaszuta.com.pl zbiera dane osób odwiedzających jej stronę www.
2) Podczas przeglądania stron www.firmaszuta.com.pl pewne anonimowe informacje (np. adres IP przypisany do Państwa komputera, rodzaj przeglądarki czy czas dostępu) mogą być zbierane automatycznie za pomocą powszechnie używanych narzędzi informatycznych, takich jak cookies.
3) Serwis PS. Reklama Dorota Momot www.firmaszuta.com.pl jest także administratorem danych osób zapisanych do newslettera.
4) Posiadanie konta w serwisie www.firmaszuta.com.pl oznacza przetwarzanie danych takich jak: imię, nazwisko, adres, adres email, numer telefonu, danych firmy, miejsce pracy, adres IP.
5) Administratorem danych osobowych jest Dorota Momot prowadząca działalność gospodarczą pod firmą PS. Reklama Dorota Momot, Katowicka 80, 43-346 Bielsko-Biała, NIP: 547-21-29-086, REGON: 241800805.

2. Rodzaj zbieranych danych osobowych
W przypadku chęci założenia konta w serwisie www.firmaszuta.com.pl, złożenia zamówienia, złożenia zapytania ofertowego będą Państwo poproszeni o podanie niezbędnych danych, a w szczególności: imienia i nazwiska, adresu, adresu poczty, danych firmy, elektronicznej (e-mail), numeru telefonu.

3. Wykorzystywanie zebranych danych
1) Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu założenia konta lub złożenia zamówią, zapisania się do newslettera, w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów, a przetwarzanie danych nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:

a) w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez użytkownika jeśli zapisałeś się do newslettera, zapisałeś się na webinar, założyłeś konto w celu złożenia zamówienia, złożyłeś zapytanie ofertowe.
2) Dane podane przez Państwa wykorzystywane są dla działania Serwisu oraz dla zapewnienia kontaktu.
3) Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) oraz b) RODO.
4) Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
5) Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

4. Mechanizm cookies
1) Serwis używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez serwer na komputerze osoby odwiedzającej Serwis. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój okres ważności oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez PS. Reklama Dorota Momot www.firmaszuta.com.pl usługi do potrzeb Użytkowników.
2) Mechanizm cookies jest całkowicie bezpieczny dla komputerów. W swoich przeglądarkach mają Państwo możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do Państwa komputerów.

5. Adresy IP
PS. Reklama Dorota Momot www.firmaszuta.com.pl zastrzega sobie możliwość gromadzenia Państwa adresów IP, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem i tworzeniu analiz statystycznych.

6. Cookies innych podmiotów
1) PS. Reklama Dorota Momot www.firmaszuta.com.pl korzysta z usług firmy Google Analytics, w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania ze strony www oraz publikacji reklam.
2) Zawsze mają Państwo możliwość skonfigurowania swojej przeglądarki internetowej tak, aby całkowicie wyeliminować możliwość przechowywania plików tekstowych cookies.

7. Dostęp do danych
1) Do danych osobowych zbieranych przez PS. Reklama Dorota Momot www.firmaszuta.com.pl mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą serwisu. Dane użytkownika mogą zostać przekazane naszym przedstawicielom handlowym, podmiotom, które zapewniają wsparcie oraz działanie naszych narzędzi i systemów teleinformatycznych, realizują przesyłki oraz zapewniają bieżącą obsługę prawną,
2) Państwa dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

8. Preferencje
1) W każdej chwili mają Państwo możliwość zdecydowania, w jakim zakresie wykorzystywane będą Państwa dane kontaktowe. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych mogą Państwo dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres biuro@ps-reklama.pl

2) Dane osobowe Użytkownika przechowywane są:a) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez PS. Reklama Dorota Momot tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić RG i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

b) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez PS. Reklama Dorota Momot tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

9. Możliwość modyfikacji danych
1) Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Użytkownik dokonuje wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych poprzez oświadczenie woli przesłanie na adres biuro@ps-reklama.pl
2) PS. Reklama Dorota Momot  zastrzega sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
3) PS. Reklama Dorota Momot ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
4) Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies
Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

10. Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

1) Właściciel Serwisu PS. Reklama Dorota Momot, jako Administrator danych osobowych oświadcza, że dane osobowe Użytkowników przetwarza zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych Użytkowników odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
2) PS. Reklama Dorota Momot zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, dostarczane przez firmę hostingowa Agnat Sp. Z O. O. z siedzibą w 85-022 Bydgoszcz ul. Gdańska 119, która administruje naszym serwerem. Administrator naszego serwera zapewnia pełna ochronę danych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub modyfikacją.
3) Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

11. Kontakt
Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: biuro@ps-reklama.pl

12. Zmiany Polityki Prywatności
PS. Reklama Dorota Momot zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
Data określona poniżej jest datą początku obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.
Data ostatniej modyfikacji: 5.11.2018